Органічна хімія 1 страница


1 Яка реакція є найбільш ймовірною для бензолу?

A *


B


C


D


E

2 Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:

A * Глюкоза

B Фруктоза

C Маноза

D Рибоза

E Галактоза

3 Вкажіть формулу основного продукту взаємодії фенолу з бромною водою

A *


B


C


D


E


4 Яка із наведених формул відповідає ацетилсаліциловій кислоті?


A *

B


C


D


E


5 Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості пірідину?

A *


B


C


D


E


6 Який продукт утворюється при взаємодії індолу з бензоїлнітратом?


A *


B


C


D


E


7 Визначте продукт реакції піровиноградної кислоти з гідроксиламіном:


A*


B


C


D


E


8 Якісною реакцією на альдегідну групу є взаємодія з:

A * Аміачним розчином оксиду срібла

B Бромною водою

C Гідроксидом калію

D Розчином перманганату калію

E Розчином сульфатної кислоти

9 З яким із наведених реагентів фенол утворює сіль?

A * NaOH

B NaHCO3

C HCl

D CaCl Органічна хімія 1 страница2

E NaHSO3

10 При наявності електроноакцепторних замісників в радикалі кислотні властивості

карбонових кислот підвищуються. Яка із наведених карбонових кислот проявляє

найбільші кислотні властивості?

A *


B


C


D


E


11 Амід нікотинової кислоти (вітамін РР) є похідним:


A* Піридину

B Тіофену

C Піролу

D Фурану

E Піразолу

12 Як впливає карбоксильна група на електронну густину бензольного ядра в молекулі

бензойної кислоти і в яке положення спрямовує наступні замісники в реакціях SE?


A* Знижує, в мета-положення

B Знижує, в орто- і пара-положення

C Підвищує, в мета-положення

D Підвищує, в орто- і пара-положення

E Підвищує, в орто-, мета- і пара-положення

13 Етиловий спирт утвориться у результаті реакції:

A *


B


C


D


E


14 Яка із наведених вищих карбонових кислот не буде реагувати з бромною водою?

A Органічна хімія 1 страница * Пальмітинова кислота CH3(CH2)14COOH

B Олеїнова кислота CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH

C Лінолева кислота CH3(CH2)4CH=CH-СH2-CH=CH(CH2)7COOH

D Ліноленова кислота CH3-CH2-CH=CH-СH2-CH=CH-СH2-CH=CH-(CH2)7COOH

E Арахідонова кислота

CH3(CH2)4CH=CH-СH2-CH=CH-СH2-CH=CH-СH2-CH=CH-(CH2)3COOH

15 Хлорид заліза (ІІІ) з органічними сполуками, які мають фенольний гідроксил, утворює

фіолетове забарвлення. Яку із кислот можна якісно виявити за допомогою цієї

реакції?

A *


B


C


D

E


16 У результаті взаємодії оксирану з аміаком утворюється:


A *


B


C


D


E


17 Піразол і імідазол проявляють амфотерні властивості тому, що:


A * Містять атоми Нітрогену пірольного та Органічна хімія 1 страница пірідинового типу

B Нерівномірно розподілена електронна густина в циклах

C Вступають в реакції електрофільного та нуклеофільного заміщення

D Вступають в реакції окислення і відновлення

E Вступають в реакцію ацилювання і алкілування по піридиновому атому Нітрогену


18 Сечова кислота відноситься до:

A* двоосновних триатомних кислот

B Одноосновних двохатомних кислот

C Триосновних одноатомних кислот

D Двохосновних двохатомних кислот

E Триосновних триатомних кислот

19 У якому середовищі відбувається епімеризація моносахаридів (перетворення глюкози

на фруктозу і манозу)?

A * слабколужному середовищі

B Слабкокислому середовищі

C Нейтральному середовищі

D Сильнокислому середовищі

E Сильнолужному середовищі

20 Які з наведених реагентів використовують для підтвердження амфотернихвластивостей амінокислот?

A * Кислоти і луги

B Алкілгалогеніди і ангідриди карбонових кислот

C Азотисту кислоту і спирт

D Альдегіди і кетони

E Гідроксид міді (ІІ) і аміак

21 Яка сполука Органічна хімія 1 страница утворюється при нагріванні a-гідроксипропіонової кислоти?


A*


B


C


D

E22 Продукти, які утворюються у результаті реакції спиртів з альдегідами, називаються:

A* Ацеталі

B Естери

C Етери

D Альдегідоспирти

E Полімерні сполуки

23 З яким з наведених реагентів молочна кислота реагує тільки по гідроксильній групі?


A* НВr

B CH3NH2

C NaHСO3

D NH2OH

E Na

24 При окисненні ацетилену перманганатом калію в нейтральному середовищі

утворюється:


A*


B


C


D

E


25 Який з реагентів використовують для ідентифікації алкенів?

A * Br2 (H2O)

B H2O (H+)

C HBr

D Cl2

E HCl

26 Вкажіть види ізомерії, які властиві алканам:

A * структурна і оптична

B ендіольна і геометрична

C ізомерія функціональної групи і геометрична

D геометрична і положення

E просторова і лактам Органічна хімія 1 страница-лактимна


27 Реакції нітрування для ароматичних вуглеводнів відбуваються за механізмом:

A* Електрофільного заміщення (SE)

B Вільно-радикального заміщення (SR)

C Нуклеофільного приєднання (AN)

D Елімінування (E)

E Нуклеофільного заміщення (SN)

28 Серед перелічених вуглеводів оберіть невідновлюючий дисахарид:

A * Сахароза

B α-Мальтоза

C Целобіоза

D Лактоза

E β-Мальтоза


29 Який з наведених моносахаридів є представником кетогексоз:

A *

B


C


D


E


30 При окисненні пірокатехіну утворюється:


A *


B

C


D


E


31 Яка з наведених формул відповідає α-D- глюкопіранозі?

A *


B


C


D

E


32 Виберіть сполуки, які є основними продуктами реакції:


A*


B


C


D


E

33 Яка з наведених реакцій пірідину відбувається по гетероатому:

A *


B


C


D


E


34 За будовою вуглецевого скелету всі органічні сполуки поділяються на:

A *Ациклічні та циклічні

B Ароматичні та карбоциклічні

C Гетероциклічні і оксигеновмісні

D Арени та алкени

E Алкани Органічна хімія 1 страница та циклоалкани

35 Яка з наведених назв спирту дана за замісниковою номенклатурою ІUРАС?


A* Пропанол-2

B Вторинний пропіловий спирт

C Ізопропіловий спирт

D Диметилкарбінол

E 1-Метилетанол

36 До якого класу органічних сполук відноситься продукт реакції міжмолекулярної

дегідратації етиленгліколю?


A* Циклічний етер

B Двоатомний спирт

C Естер

D Циклічний естер

E Лактон

37 Яка сполука утвориться при відновленні 3-метилпенталю?


A*


B


C


D


E


38 За допомогою якого реагенту можна розрізнити сполуки:


A* Ag(NH3)2OH

B H2N-NH2

C С2H5OH

D HCN

E NaHSO3

39 До ароматичних відносять вуглеводні, які

A *мають замкнену спряжену систему та плоску будову молекули

B мають незамкнену спряжену систему подвійних з'вязків

C мають циклічну будову та неспряжену систему подвійних з'вязків

D складаються з Карбону та Органічна хімія 1 страница Гідрогену

E мають позитивний заряд

40 Який з наведених гетероциклів відноситься до насичених?

A *


B


C


D


E


41 Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі:


A*Амід нікотинової кислоти

B Амід ізонікотинової кислоти

C Амід піколінової кислоти

D Амід саліцилової кислоти

E Амід антранілової кислоти


42 Серед наведених сполук вкажіть формулу 1,2-дихлоробензолу:

A *


B


C


D


E

43 Серед наведених сполук вкажіть формулу резорцину:

A *


B


C

D


E


44 Який із наведених реагентів використовують у синтезі фурациліну?


A*H2N-NH-C(O)-NH2

B H2N-OH

C H2N-C6H5

D H2N-NH-C(S)-NH2

E H2N-NH2

45 Похідним якої з наведених кислот є ізоніазид


A*Ізонікотинової

B Піколінової

C Саліцилової

D Антранілової

E Нікотинової

46 За якою із наведених реакцій одержують саліцилову кислоту?

A Органічна хімія 1 страница *


B


C


D


E47 Для нітрування фурфуролу в якості нітрит реагенту використовують:

A*к. HNO3+(СН3СО)2О

B HNO3 (разб.)

C КNO3

D к. HNO3 + к. H2SO4

E HNO2

48 Який з вказаних нижче циклів входить до складу препарату дибазолу?


A*Бензімідазол

B Піразол

C Тіазол

D Пірол

E Хінолін

49 При бромуванні циклопропану при нагріванні утворюється:


ABr-CH2-CH2-CH2-Br

B


C


D


E50 Який з наведених амінів дає позитивну ізонітрильну пробу?

AC6H5CH2NH2

B C6H5NHCH3

C C6H5N(CH3)2

D C6H5CH2NHCH3

E C6H5CH2N(CH3)2

51 Поняття “первинний”, “вторинний”, “третинний” у амінів пов'язано:

A З кількістю вуглеводневих залишків біля атома нітрогену Органічна хімія 1 страница.

B З кількістю аміногруп у молекулі.

C Із залежністю від того, біля якого атома карбону (первинного, вторинного чи

третинного) знаходиться аміногрупа.

D З природою вуглеводневих груп біля атома нітрогену.

E З кількістю атомів Карбону в молекулі

52 Закономірність, яка завбачає напрям реакції алкенів несиметричної будови

(R-СH=CH2) з галогеноводнями дістала назву правила Марковникова. Воно

формулюється таким чином:

A При взаємодії з галогеноводнями атом водню приєднується за місцем розриву

подвійного зв'язку до більш гідрогенізованого атома вуглецю

B При взаємодії з галогеноводнями атом водню приєднується за місцем розриву

подвійного зв'язку до менш гідрогенізованого атома вуглецю

C При взаємодії з галогеноводнями атом водню відщеплюється від більш

гідрогенізованого Органічна хімія 1 страница атома вуглецю

D При взаємодії з галогеноводнями атом водню відщеплюється від менш

гідрогенізованого атома вуглецю

E При взаємодії з галогеноводнями напрям реакції визначається природою галогену

53 Саліцилова кислота відноситься до фенолокислот. Якісною реакцією на цю кислоту є

взаємодія з:


A FeCl3

B NaOH

C H2SO4

D CH3COOH

E CH3OH (H+)


documentaivstkz.html
documentaivtavh.html
documentaivtifp.html
documentaivtppx.html
documentaivtxaf.html
Документ Органічна хімія 1 страница